მიეცით ხმა ზაზა ფაჩულიას!

მიეცით ხმა ზაზა ფაჩულიას!

მიეცით ხმა ზაზა ფაჩულიას!
To vote for Zaza, use this link: http://www.nba.com/allstar2007/asb/eng/ballot.html?from=sweeps