ქართული დერბი ევროლიგაზე

gaimarTa evroligis me-12 turis Sexvedrebi. C jgufSi Sedga qarTuli derbi. gordon herbertis “po-ortezi” Sin tairon elisis “eldo napolisTan” 68:74 damarcxda. am matCis mere franguli gundis aqtivSi 6 mogeba da amdenive wagebaa, xolo italielebs ki maCvenebeli 5:7 gauxdaT. elisis angariSze 24 wuTSi 4 qula, 3 moxsna, 2 CaWra, 2 Sedegiani gadacema da 1 dafareba iyo.
B jgufSi manuCar markoiSvilma belgradis “partizanTan” matCSi 19 qula, 4 moxsna, 4 pasi, 4 CaWra daagrova da “olimpiis” rigebSi saukeTeso iyo. mas mxari ver aubes Tanagundelebma da “olimpia” 60:106 damarcxda. am gundis angariSze 3 mogeba da 9 wagebaa.